Polityka prywatności

1. Informacje podstawowe
2. Dane kontaktowe Urzędu
3. Informacje dotyczące zamiaru
4. Prawa osoby, której to dotyczy
5. Prawo do domagania się informacji
6. Na zakończenie

Informacje podstawowe

Użytkownik: Venus Puzzle
Adres: Soblahov 480, 913 38 Soblahov Słowacki REGON: 44690347 
Zgodnie z postanowieniem § 60 ust. 1 Ustawy nr 18/2018 [słowackiego] Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (nazywanej dalej ,,Ustawą o ochronie danych osobowych“) administrator jest zobowiązany do udostępnienia osobie, której to dotyczy (osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane) konkretnych informacji na swojej stronie internetowej. Oprócz swoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby odpowiedzialnej, organ władzy publicznej jest zobligowany do udostępnienia danych podanych w zakładkach po lewej stronie.

Osoba odpowiedzialna
Vratislav Doktor

KONTAKTOWAĆ

Dane kontaktowe Urzędu

Urząd ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej [Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky]
Adres: 
ul. Hraničná 12
820 07 Bratislava [Bratysława] 27
Republika Słowacka

Słowacki REGON: 36 064 220

Biuro podawcze:
poniedziałek – czwartek: 8:00 - 15:00
piątek: 8:00 - 14:00

Konsultacje telefoniczne w dziedzinie ochrony danych osobowych:
We wtorki i czwartki od godz. 8:00 do 12:00: +421 2 323 132 20
Sekretariat Prezesa Urzędu: 00421 +421 2 323 132 11
Sekretariat Urzędu: +421 2 323 132 14       
Fax: +421 2 323 132 34

Rzecznik:
tel. kom.: +421 910 985 794
e-mail: [email protected]

E-mail :
a) ogólny: [email protected]
b) w celu udzielenia informacji w myśl Ustawy nr 211/2000 [słowackiego] Dz. U.: [email protected]
c) dotyczący strony internetowej: [email protected]
d) do składania wniosków o udzielenie informacji w myśl Ustawy nr 211/2000 [słowackiego] Dz. U o wolnym dostępie do informacji: on-line formulár.
e) adres e-mailowy, za pośrednictwem którego Urząd będzie udzielał informacji w zakresie ochrony danych osobowych.  Jest on przeznaczony dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli czy rodziców podejrzewających, że ich dane osobowe mogą być nadużywane: [email protected]

Informacje dotyczące zamiaru

Informacje dotyczące zamiaru przetwarzania, do którego dane osobowe są przeznaczone

Jedną z zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada ograniczonego celu. W myśl tej zasady dane osobowe mogą być pozyskiwane jedynie na konkretnie określony, wyraźnie podany i uprawniony cel, przy tym nie mogą być one dalej przetwarzane w sposób będący w sprzeczności z tym celem.
Przetwarzanie danych osobowych musi ściśle nawiązywać na cel przetwarzania danych osobowych, w szczególności jeśli chodzi o wykaz lub zakres przetwarzanych danych osobowych, które powinny być wystarczającymi do tego, aby wskutek przetwarzania konkretnych danych osobowych cel ten by można osiągnąć. Nie jest rzeczą pożądaną, aby wykaz lub zakres danych osobowych był sztucznie lub dodatkowo rozszerzany ze względu na cel. Jeśli cel oraz wykaz lub zakres danych osobowych są określone na mocy ustawy, to należy ją respektować; jeśli wykaz lub zakres przetwarzanych danych osobowych określa administrator, to musi przestrzegać on tego, aby ich niepotrzebnie, ponad miarę nie rozszerzał.

Ustawa o ochronie danych osobowych ustala zakres obowiązków administratora danej obsługiwanej osoby, której to dotyczy, do udzielania jej informacji o celu przetwarzania danych osobowych, na który są one przeznaczane nawet wtedy, kiedy dane osobowe nie są pozyskiwane bezpośrednio od danej obsługiwanej osoby, której to dotyczy. Wymagane jest, aby informacje te przekazano osobie, której to dotyczy, jak najwcześniej przy pozyskiwaniu jej danych osobowych, ewentualnie z dostatecznym wyprzedzeniem, przejrzyście i zrozumiale, w taki sposób, aby z informacjami tymi mogła się ona rzeczywiście zapoznać i aby były one dla niej zrozumiałe. 

Prosimy poprosić o przesłanie celów przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem wyznaczonych przez nas osób za to odpowiedzialnych.

Prawa osoby, której to dotyczy

Prawo osoby, której to dotyczy, do złożenia wniosku o wszczęcie pasażerski w myśl postanowienia § 100 „Ustawy o ochronie danych osobowych”
Osoba, której to dotyczy, przypuszczająca, że ma miejsce nieuprawnione przetwarzanie jej danych osobowych albo że doszło do nadużycia jej danych osobowych, może w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej (nazywanym dalej Urzędem”) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

Wniosek o wszczęcie postępowania można podać pisemnie, w formie ustnej protokolarnie, za pomocą elektronicznych środków przekazu, przy czym musi być wtedy podpisany za pomocą zabezpieczonego gwarantowanego podpisu elektronicznego, telegraficznie albo telefaksem, który jednakże należy uzupełnić pisemnie lub protokolarnie najpóźniej w ciągu 3 dni.

Zgodnie z postanowieniem § 63 ust. 2 „Ustawy o ochronie danych osobowych” przedmiotowy wniosek musi zawierać:

a) imię, nazwisko, adres miejsca stałego pobytu i podpis wnioskodawcy,
b) oznaczenie osoby, przeciw której jest skierowany: nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce stałego pobytu, ewentualnie forma prawna i numer identyfikacyjny,
c) przedmiot wniosku z oznaczeniem, które prawa ,według twierdzenia wnioskodawcy, zostały naruszone podczas przetwarzania danych osobowych,
d) dowody potwierdzające stwierdzenia podane we wniosku,
e) kopię dokumentu dowodzącego skorzystanie z prawa w myśl § 28, o ile można było z niego skorzystać albo zestawienie dowodów godnych szczególnej uwagi.

Następnie Urząd podejmie decyzję w sprawie wniosku wnioskodawcy w terminie 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. W przypadkach uzasadnionych Urząd może termin powyższy stosownie przedłużyć, jednakże nie więcej niż o 6 miesięcy. O przedłużeniu terminu Urząd poinformuje pisemnie strony postępowania.

Wzór wniosku: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf

Prawo do domagania się informacji

Informacje dotyczące prawa do domagania się od stosownego organu dostępu do danych osobowych dotyczących danej osoby, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania

Osoba, której to dotyczy, ma prawo do uzyskania od stosownego organu potwierdzenia o tym, czy są przetwarzane dane osobowe, które jej dotyczą; i jeśli tak się dzieje, to ma ona prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o:

a) celu przetwarzania danych osobowych i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych,
b) kategorii przetwarzanych danych osobowych,
c) odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym były albo mają być przekazane dane osobowe, w szczególności o odbiorcy w państwie trzecim lub o międzynarodowej organizacji,
d) czasie przechowywania danych osobowych; o ile nie jest to możliwe o kryteriach ich przeznaczenia,
e) prawie do domagania się od stosownego organu zmiany danych osobowych osoby, której to dotyczy albo ich usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo o prawie do odmowy na przetwarzanie danych osobowych,
f) danych kontaktowych Urzędu,
g) prawie do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w myśl § 100,
h) źródle danych osobowych, o ile są dostępne.

Osoba fizyczna powinna mieć prawo do dostępu do danych, które uzyskano na jej temat i do łatwego korzystania z tego prawa, aby mogła skontrolować praworządność ich przetwarzania. Każda osoba, której to dotyczy, powinna mieć prawo do posiadania informacji i do bycia informowaną w szczególności o celach przetwarzania danych, kategoriach danych osobowych i o czasie, w trakcie którego dane będą przetwarzane oraz o odbiorcach danych osobowych, itp. Aby prawo to było przestrzegane wystarczy, aby osoba, której to dotyczy, miała do dyspozycji kompletne podsumowanie o danych osobowych w zrozumiałej formie, to znaczy w formie umożliwiającej informowanie osoby, której to dotyczy, o wzmiankowanych danych tak, aby mogła skorzystać z prawa, które jej ta ustawa przyznaje.

Stosowny organ może w całości albo częściowo ograniczyć dostęp do ich danych osobowych, w takim zakresie i na taki okres, na ile takie zalecenie, z uwzględnieniem praw i uprawnionego interesu osoby fizycznej, której to dotyczy, w społeczeństwie demokratycznym jest nieodzowne i stosowne tak, aby zapobiegać udaremnianiu działania urzędów lub organów, prowadzenia śledztwa lub postępowania, aby zapobiegać zagrożeniu realizowania zadań do celów postępowania karnego, aby chronić bezpieczeństwo publiczne albo bezpieczeństwo narodowe lub aby chronić prawa i wolność innych osób. Stosowny organ, przeprowadzając konkretne i indywidualne postępowanie w każdym z przypadków, powinien stwierdzić, czy prawo do dostępu miałoby być częściowo albo całkowicie ograniczone.

Jakiekolwiek ograniczenie dostępu powinno być w zasadzie osobie, której to dotyczy, pisemnie oznajmione i powinno zawierać dowody prawne lub relewantne, na których decyzja ta bazuje.

Osoba, której to dotyczy, powinna mieć prawo do zmiany błędnych danych osobowych jej się odnoszących oraz prawo do ich usunięcia, o ile są one przetwarzane w sprzeczności z prawem. Jednakże prawo do zmiany nie powinno, na przykład, dotyczyć treści zeznania świadka.

Osoba fizyczna powinna mieć prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zakwestionuje poprawność danych osobowych, przy czym nie można określić ich prawdziwości czy nieprawdziwości albo kiedy dane osobowe należy przechowywać dla potrzeb postępowania dowodowego. Zamiast usunięcia danych osobowych, przetwarzanie powinno być ograniczone głównie wtedy, kiedy w konkretnym przypadku można zasadnie przypuszczać, że usunięcie takie mogłoby mieć wpływ na uprawnione interesy osoby, której to dotyczy. W takim przypadku ograniczone dane powinny być przetwarzane jedynie do celów, które by zapobiegły ich usunięciu. Metody ograniczania przetwarzania danych osobowych powinny, oprócz innego, obejmować przesunięcie wybranych danych do innego systemu przetwarzania, na przykład do celów archiwizacji albo ograniczenia dostępu do nich. W zautomatyzowanych systemach informacyjnych ograniczenie przetwarzania powinno być w zasadzie realizowane przy pomocy środków technicznych. Okoliczność, że przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone powinno być w systemie oznaczona tak, aby było jednoznaczne, iż przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone. Taka zmiana lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania należy oznajmić odbiorcom, którym dane są udzielane oraz stosownym organom, od których niepoprawne dane pochodzą. Stosowne organy powinny zrezygnować z dalszego publikowania takich danych.

Prosimy o domaganie się uzyskania bliższych informacji za pośrednictwem wyznaczonych przez nas osób za to odpowiedzialnych.

Na zakończenie

W celu zagwarantowania sprawiedliwego przetwarzania danych osobowych danej osoby, której to dotyczy oraz do tego, aby dana osoba, której to dotyczy, mogła skorzystać ze swoich praw, jak również aby osoba ta, oprócz informacji podanych w konkretnych przypadkach, była informowana: 
a) o podstawach prawnych przetwarzania jej danych osobowych, 
b) o tym, jak długo jej dane osobowe będą przechowywane,
c) jaki jest cel przetwarzania jej danych osobowych, 
d) o kategoriach odbiorców oraz w sprawie dalszych informacji

Prosimy o domaganie się uzyskania bliższych informacji za pośrednictwem wyznaczonych przez nas osób za to odpowiedzialnych

Puzzle na podstawie zdjęcia
Poradnik wyboru zdjęcia
Wybierz produkt:
 
Kreator kolaży online

Kreator kolaży online

Zastanawiając się nad Zdjęcia?

Najtrudniejsza zagadka, jaką kiedykolwiek Próba montażu biorące pole krowy; to było piękne zdjęcie: czarne i białe krów rozsianych toczenia zielonym wzgórzu To traszki spotkać niebieskim bezchmurnym niebie.

Więcej artykułów »